Sunday, July 22, 2012

Alexander as Pakistani national hero

A list of Pakistan's national heroes which includes Alexander

1. Dara-Shakuh
2. Shahanshah Nasir-ud-din Humayun
3. Baran Khan
4. Shahanshah Jallah-ud-din Akbar
5. Shahanshah Nur-ud-din Jehangir
6. Amir Taimur
7. Sultan Haider-Ali
8. Shahanshah Zahir-ud-din Babar
9. Shahanshah shahab-ud-din Shah Jehan
10. Qutb-ud-din Aibak
11. Sikander-i-Azam
12. Shahanshah Muhi-ud-din Aurangzeb
13. Bahadar Shah Zafar
14. Mohammad bin Qasim
15. Sultan Mehmud Ghazni
16. Hulaku Khan
17. Nadir Shah
18. Firdaousy
19. Alla-ud-din Khilji
20. Sultan Mohammad Ghauri

0 comments:

Enter your email address:

 
© Macedonia Documents 2007 Template feito por Templates para Você